Dojo Kun

Dojo_Kun

Japanese

Hitotsu! Jinkaku Kansei Ni Tsutomuru Koto!

Hitotsu! Makoto No Michi O Mamoru Koto!

Hitotsu! Doryoku No Seishin O Yashinau Koto!

Hitotsu! Reigi O Omonzuru Koto!

Hitotsu! Kekki No Yu O Imashimuru Koto!


English Translation

One! To Strive For The Perfection Of Character!

One! To Defend The Paths Of Truth!

One! To Foster The Spirit Of Effort!

One! To Honour The Principles Of Etiquette!

One! To Guard Against Impetuous Courage!